آیکون منو
دفتر حقوقی و امور مجلس
1395/5/27 چهارشنبه
تخریب محیط زیست معلول نابرابری های اجتماعی و استفاده غلط از طبیعت و یکی از عوامل تضییع حقوق انسان ها است. متأسفانه در جهان امروز اقلیتی مرفه و ثروتمند از همه ی امکانات و مواهب طبیعی و سالم بهره برداری می کنند ولی اکثریت ملت ها محکوم به زندگی در شرایط محیطی آلوده و غیر بهداشتی و تن دادن به عوارض سوء و انواع بیماری ها و پذیرفتن بلا، مصیبت و مرگ و میرند.

 
1389/9/8 دوشنبه
اصل پنجاهم  قانون اساسی 

حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات رو به رشدی داشته باشند ، وظیفه عمومی تلقی می گردد.از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.

آلبوم تصاوير

اخبار دفتر

دستورالعمل ها

استاندارد ها و شاخص ها

لینک ها
    اقدامات و برنامه ها
    * * * حمایت از کالای ایرانی * * *