آیکون منو
دومین همایش حقوق محیط زیست
1395/7/14 چهارشنبه

دومین همایش حقوق محیط زیست در خرداد سال 1387 برگزار شد و از نتایج آن کتاب حقوق محیط زیست (نظریه ها و رویه ها) حاوی سخنرانی مدعوین از جمله ریاست محترم قوه قضاییه، وزیر محترم دادگستری و ریاست دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، مجموعه مقالات در مورد مفاهیم، اصول و ساختارهای حقوق محیط زیست و بیانیه پایانی همایش بود. اهداف و محورهای این همایش به شرح ذیل بود:
اهداف:
•    فراهم شدن امکان هم اندیشی صاحب نظران حقوق محیط زیست و تحکیم تعامل قوای سه گانه
•    تعمیق دانش حقوق محیط زیست در کشور و رسالت سازمان حفاظت محیط زیست
•    اهتمام جدی قوای سه گانه به گسترش فرهنگ حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار
•    بهره گیری از تلاش جامعه حقوقی و نهادهای عمومی در مسیر تحقق توسعه پایدار
•    ارائه راهکارهای عملی و کارشناسانه در زمینه تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی

محورها:
1.    مفهوم شناسی و مبانی حقوق محیط زیست و توسعه پایدار
2.    حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار در حقوق اسلام
3.    حقوق محیط زیست و توسعه پایدار در قانون اساسی، سند چشم انداز، سیاست های کلی نظام و برنامه های توسعه
4.    تهدیدها و فرصت های حقوق محیط زیست و توسعه پایدار در ایران
5.    ظرفیت های قانونی و موانع پیش رو در حفاظت از محیط زیست
6.    حقوق بشر، محیط زیست و توسعه پایدار
7.    ضمانت اجراهای حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار در حقوق ایران
8.    موازین بین المللی حقوق محیط زیست و توسعه پایدار و مطالعات تطبیقی
9.    خلاها کاستی ها و نقاط قوت حقوق محیط زیست ایران در راهبرد توسعه پایدار
10.    طرح ها و راهکارهای پیشنهادی در زمینه حقوق محیط زیست و توسعه پایدار در ایران
11.    حمایت قضایی از محیط زیست و توسعه پایدار
12.    ضرورت ها و الزامات محیط زیست و توسعه پایدار در تدوین برنامه پنجم توسعه
13.    نقش نهادهای عمومی و مشارکت مردمی در توسعه حقوق محیط زیست ایران


 
بيشتر
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *