اخبار دفتر

.

رآی قطعی دادگاه کیفری به نفع سازمان محیط زیست

اخذ رای شعبه 1060 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت به نفع سازمان محیط زیست در پرونده شکایت پتروشیمی امیرآباد مازندران

تلاش و پیگیری های مستمر دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست موجب گردید تا شعبه 1060 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران به نفع سازمان رای قطعی صادر نموده و شکایت شرکت پتروشیمی امیرآباد مازندران علیه سازمان کان لم یکن تلقی گردد.
در تاریخ 1402/06/19شعبه1060 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران پیرامون اعتراض شرکت صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران علیه ریاست محترم سازمان در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داد که در پایان با تلاش و دفاعیات مستند و محکم دفتر حقوقی سازمان محیط زیست ، رای قطعی به نفع سازمان صادر و شکایت شرکت مذکور رد شد.
در بخشی از رای صادره آمده است :
"حق بر محیط زیست سالم در زمره حقوق بنیادین بشر است  که در اسناد بین المللی مورد تاکید قرار گرفته و در قانون جمهوری اسلامی ایران و قوانین عادی از جمله قانون هوای پاک قانون، نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و .... مورد توجه قرار گرفته است و براساس اصل 50 قانون اساسی به عنوان رهنمود اصلی تمام دولت ها قوای سه گانه و آحاد افراد جامعه از انجام هرگونه فعالبت که مخرب محیط زیست باشد ممنوع بوده و همگان مکلف به حفظ و نگهداری محیط زیست کشور هستند. این اصل مقرر می دارد : در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه همومی تلقی می گردد. از اینرو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است." 

دفتر حقوقی سازمان محیط زیست نیز تاکید می نماید حال که با تلاش دولت مردمي و انقلابي سيزدهم بر اساس مصوبه اخير هيأت محترم وزيران به شماره 101105 / ت /  60998 هـ مورخ 8 / 6 / 1402  اجراي طرح هاي مشمول ارزيابي اثرات محيط زيست، بدون دريافت مجوز محيط زيست ممنوع اعلام گرديده است، لذا كما في السابق اين سازمان برخلاف قوانين و مقررات جاري و همچنين مصوبه اخير الذكر هيأت محترم وزيران مجوزي صادر نخواهد كرد. 
بيشتر